LHKPN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

 

Ketua Pengadilan Agama

Drs, H, Nuheri, SH, MH

Wakil Ketua Pengadilan Agama

Drs, H, Syaifuddin Zuhri, SH, MH

Kuasa Pengguna Anggaran

Dedeng Jaelani, SH

Pejabat Pembuat Komitmen

H, Tokhidin, S.Ag, MH

Hakim

Drs, H, Sobirin, MH

Drs, Khaerudin, MHI

Drs. H. Alwi, MHI

Abdul Basir, SAg, SH

Hj, Rizkiyah, SAg, MHI

Panitera

H. Machyat, S.Ag, MH

Panitera Muda

Dra, Hj, Hunaenah

Mundzir, SH

H. Tokhidin, SAg, MH